# بررسی_مقایسه_جبهه_متحد_و_جبهه_پایداری_در_مرحله_دوم