# آلمان_و_فرانسه_همگروههای_دور_سومایران_در_مرحله_بعد