چطور منافقین مدعی آزادی کودک 4 ساله را تکه تکه کردند ؟

عمویش پاسدار بود ، آن روز منصوره السادات با مادرش به منزل عمو رفته بود بی خبراز آنکه دجالان زمان به گمان اینکه وی فرزند پاسدار است وی را می دزدند سر می برند جنازه اش را مثله وقطعه قطعه می کنند و در جلوی درب منزل عمو ...
این است سند رذالت و توحش منافقین که روی شمر و عمر بن سعد را سفید کردند.

تکمله : اگر نازی کند دختر خریدارش پدر باشد  چگونه می خرد پروردگار ، هر قطعه ای از جسم بی جانش

/ 0 نظر / 63 بازدید